Contact en Privacyverklaring

C9 en Aloë Vera van FOREVER LIVING PRODUCTS,  verkrijgbaar via www.bit.do/yolande. Meer info over C9 op www.bit.do/yolandefitprogramma of bij behandelingen >> voeding

Over FYSISCHE VAATTHERAPIE (bevorderen van de microcirculatie) met de BEMERMAT kunt u meer lezen op https://yolande-van-bilderbeek.bemergroup.com/nl. Neemt u contact met me op om de mat zelf eens (kostenloos) te ervaren en meer informatie te krijgen.

Heeft u vragen? Wilt u weten wat ik voor u kan betekenen? Bel me vrijblijvend op 06-49882787 of 071-4085692. U kunt me ook altijd mailen op info@yolandevanbilderbeek.nl of uw vraag stellen via het contactformulier. Ik zal dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Elke week is op deze site te zien wanneer ik telefonisch spreekuur of (gratis) inloopspreekuur heb. 

Neem ook eens een kijkje op mijn Facebook account.

Graag begroet ik u in mijn praktijk.

Telefonisch spreekuur:
maandag 12.30 – 13.30 uur
dinsdag 13.00 – 14.00 uur
woensdag
donderdag 12.30 – 13.30 uur
vrijdag
Gratis inloopspreekuur
Checkt u de website nog even voordat u komt? Het kan zijn dat het tijdstip van het inloopspreekuur is gewijzigd door een tussenkomende afspraak.

 

Mijn adresgegevens:
Yolande van Bilderbeek
Natuurgeneeskundig therapeut
Elzenlaan 6   (praktijkingang: Populierenlaan)
2231 XE  RIJNSBURG

De Elzenlaan is een wandelpad aan de voorzijde van mijn huis. Mijn praktijk is aan de achterzijde gevestigd, vanaf de Iepenlaan 50 meter de Populierenlaan in aan uw linkerhand. U kunt parkeren aan de zijkant van het woonblok of naast mijn praktijk onder de carport.

Een routebeschrijving is op aanvraag verkrijgbaar.

Als u een gemaakte afspraak wilt verzetten of afzeggen, dient u dit minimaal 48 uur van tevoren te doen via de telefoon, e-mail of het contactformulier. Afspraken die te laat of niet worden afgezegd en niet worden benut, worden in rekening gebracht.

Voor tarieven en vergoedingen verwijs ik u naar het kopje ‘Tarieven’ in het hoofdmenu.

Onder het kopje ’tarieven’ kunt u  ook eventuele acties vinden.

 

PRIVACYVERKLARING

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Verder werk ik volgens de beroepscode van mijn beroepsvereniging en van de Koepel Klachtenafhandeling (KAB). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in uw dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na expliciete toestemming van u, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld de huisarts of een diëtist.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens;
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens collegiale toetsing of intervisie.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik, of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar worden gevraagd, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw klantnummer en/of uw geboortedatum
 • De datum van de behandeling.
 • Een korte omschrijving van de behandeling, bijv. 24005 Overige Natuurgeneeskunde.
 • Consultkosten.
 • Eventueel supplementen die u meekrijgt ter ondersteuning van de behandeling en hun kosten.

Bij aanvang van de therapie ontvangt u een document ‘verklaring van uw toestemming inzake verwerking van uw persoonsgegevens’ (of dat van een minderjarige). U kunt dan via ondertekening van dit document aangeven waarvoor u precies toestemming geeft. Uw toestemming vormt voor mij de (wettelijk vereiste) grondslag voor de registratie van uw persoonsgegevens. U kunt deze toestemming op ieder moment weer intrekken. Ik mag uw persoonsgegevens dan niet meer gebruiken en geen nieuwe persoonsgegevens meer van u verwerken.

Heeft u in het verleden therapie gevolgd in mijn praktijk? En wilt u meer informatie over de persoonsgegevens die tijdens die therapie zijn geregistreerd? Neem u dan contact met mij op.

Minderjarigen
Volgens de patiëntenrechten uit de WGBO komen de wilsbekwame minderjarigen tussen 12-16 jaar zelf en de ouder(s) het gezag toe. Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling en dienen ook beiden voor goedkeuring van de behandeling te tekenen. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de therapeut van mening is dat de uitoefening van bepaalde patiëntenrechten indruist tegen het belang van de patiënt. Wilsbekwame patiënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.

De Autoriteit Persoonsgegevens
Tijdens het verwerken van persoonsgegevens volg ik de voorschriften zoals deze zijn bepaald in de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en het wetsvoorstel Uitvoeringsweg AVG. Dat betekent onder meer dat ik uiterste zorgvuldigheid betracht bij het verwerken en bewaren van persoonsgegevens, en voor zowel de rechtmatigheid als de beveiliging van deze verwerking onder het toezicht sta van de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van Autoriteit Persoonsgegevens kunt u uw rechten en aanvullende bepalingen lezen.

Bewaartermijn
Een deel van de persoonsgegevens bewaar ik tenminste 20 jaar, voortvloeiende uit mijn verplichtingen aan de belastingdienst. De overige informatie kan ik minimaal 20 jaar bewaren, vanuit het door mijn beroepsvereniging aangegeven advies ter ondersteuning van eventuele geschillen over de behandeling. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling, bijvoorbeeld bij een chronische ziekte. Ik kan echter ook oordelen dat het bewaren van de informatie niet noodzakelijk is. U heeft recht op verzoek van vernietiging van uw dossier voor wat betreft de overige informatie.

Uitnodiging
De bescherming van uw privacy is voor mij erg belangrijk. En ook of u zich als cliënt prettig en zeker voelt bij de manier waarop ik omga met toch zeer persoonlijke informatie. De bescherming van persoonsgegevens is sinds 25 mei 2018 nadrukkelijk(er) geregeld dan voorheen via de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), en dat betekent meer waarborgen, en meer rechten voor u. Toch is ‘privacy’ meer dan alleen de handhaving van regels. Ik nodig u daarom van harte uit om, indien u hierover vragen, opmerkingen of wensen heeft, hierover contact met mij op te nemen.